Vårt ansvar

Hållbar utveckling

Vi på Scandi Standard har unika förutsättningar att ta ansvar för hela kedjan från uppfödning till färdig mat och vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring. Ansvaret är störst för de delar i verksamheten som vi har direkt kontroll över och kan styra.

Hållbar utveckling är en av koncernens grundfundament och bas för den strategiska inriktningen. Vi ska erbjuda kycklingprodukter som är ansvarsfullt producerade.

Scandi Standard tar ansvar för att: 

  • optimera energiförbrukning och råvaruhantering 
  • skapa en säker arbetsmiljö 
  • främja mångfalden och tillvarata medarbetarnas kompetens 
  • säkra en god djurvälfärd
  • anlita ansvarsfulla leverantörer

Arbetet för hållbar utveckling och långsiktig lönsamhet omfattar både riskhantering och ansvarstagande, och proaktiv utveckling av hållbara affärer. Vår syn är att hållbarhetsperspektivet ska vara väl integrerat i verksamhetens styrande processer, och nära kopplat till affärsverksamheten.

Scandi Standard Sustainable Soy Commitment
HÄR
kan du läsa mer om detta på engelska. Svensk översättning kommer.

Uppförandekod
Implementering av Scandi Standards uppförandekod i alla delar av verksamheten utgör en viktig grund i hållbarhetsarbetet. Uppförandekoden innehåller övergripande riktlinjer för att säkerställa god arbetsmiljö och sociala villkor, god affärsetik och miljöansvar. Samtliga medarbetare utbildas i uppförandekoden, Code of Conduct.

Code of Conduct/Uppförandekod (pdf)

Cerifieringar
Koncernens kycklingverksamhet är certifierad efter den omfattande BRC-standarden. Certifiering genomförs av Sai Global och omfattar allt från HACCP-system, kvalitetsledningssystem, fabrikkrav, produktionskontrollprocesser och personal. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point vilket används för att bevaka hela värdekedjan. 

Hårda regleringar och strikta kontroller
Ur ett europeiskt perspektiv uppvisar de skandinaviska länderna hårda regleringar och strikta kontroller. De främsta skillnaderna är den mycket begränsade användningen av antibiotika, som möjliggörs av frekventa sjukdomskontroller och mycket hårda regler för djuromsorg som exempelvis reglerar hur tätt djuren i en flock får bo, matnings- och vattensystem, klimat och luftkvalitet och så vidare. Alla dessa marknader är fria från salmonella.


Nöjd medarbetareVisste du att:
• I Skandinavien har vi bland de strängaste djurskyddsreglerna i världen. Djur uppväxta här har i de allra flesta fall det betydligt bättre än i resten av Europa och världen och skillnaderna på djurskyddet är stora *.

• Transporter från gården till slakteriet är hårt kontrollerade.

• Det är obligatorisk salmonellakontroll i flera led innan produkten hamnar i butik.

• Det finns alltid en veterinär från en statlig myndighet på plats vid slakt, i syfte att säkerställa efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

*källa, det svenska jordbruksverket