Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar första kvartalet

Året har börjat med en stark tillväxt i nettoomsättning tack vare en fortsatt god efterfrågan i Sverige och en återhämtning av den norska marknaden.

Nettoomsättningen i Norge påverkades också positivt av nya kundkontrakt. Vi hade en särskilt stark utveckling inom kylda produkter med en tillväxt på 16 procent i konstant valuta. Den justerade rörelsemarginalen var något lägre än föregående år till följd av konsolideringen av den finska verksamheten, som skedde fr o m andra kvartalet föregående år. För jämförbara enheter förbättrades den justerade rörelsemarginalen till 5,7 procent.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för första kvartalet 2016.

Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard