Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar fjärde kvartalet

Resultatet för fjärde kvartalet påverkades starkt negativt av fågelinfluensan. Direkta och indirekta effekter, som lägre priser, kostnader för personalneddragningar samt nedskrivning av lager vid årsskiftet, påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 40 MSEK, varav 11,2 MSEK ingår i jämförelsestörande poster.

Påverkan av fågelinfluensan kan hänföras till Sverige, Danmark och i viss utsträckning till Finland. Justerat rörelseresultat minskade till 32,9 MSEK från 68,2 MSEK i fjärde kvartalet 2015.

Den underliggande trenden i justerat rörelseresultat för de olika länderna var densamma som under de föregående kvartalen 2016, med en stark utveckling i Norge och Sverige och en fortsatt svag utveckling i Danmark och Finland.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för fjärde kvartalet 2016.

Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard