Nyheter

Årsredovisningen för Scandi Standard 2016

Nu är årsredovisningen för Scandi Standard 2016 klar. Här nedan följer en kort sammanfattning och länk till årsredovisningen.

• Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 5 967,4 (5 422,9) MSEK och med 10 procent i konstant valuta.

• Stark ökning av nettoomsättningen i Norge, Finland och Sverige.

• Ett antal nya produkter lanserades framgångsrikt i alla länderna.

• Fågelinfluensan upptäcktes under året i ett antal länder i Europa och från november i Danmark, Sverige och Finland, vilket ledde till handelsrestriktioner avseende export från dessa marknader.

• Rörelseresultatet minskade till 238,2 (259,5) MSEK. Fågelinfluensan påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 40 MSEK i fjärde kvartalet.

• Det justerade rörelseresultatet1) minskade till 251,6 (291,5) MSEK, motsvarande en marginal på 4,2 (5,4) procent.

• Justerat operativt kassaflöde1) minskade till 126,1 (324,2) MSEK till följd av högre investeringar samt en ökning av rörelsekapitalet som till stor del berodde på tillväxten i nettoomsättning.

• Marknadspositionen stärktes i alla nordiska länderna.

• I mars förvärvades aktiemajoriteten i Sødams Øko Fjerkræslagteri ApS, en dansk producent av ekologisk och frigående kyckling med en årsomsättning på cirka 18 MDKK.

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 1,35 (1,80) SEK per aktie.

Årsredovisningen för Scandi Standard 2016

 

Årsredovisning