Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar första kvartalet

Det är tillfredsställande att rapportera en ökning av nettoomsättningen med 15 procent jämfört med första kvartalet föregående år till 1 593,8 MSEK.

Sverige och Norge bidrog mest med en ökning på 15 respektive 17 procent, medan Danmark uppnådde en ökning med 6 procent. Nettoomsättningen i Finland låg i nivå med fjärde kvartalet 2016. Tillväxten i nettoomsättningen drevs av en ökad efterfrågan och stärkta marknadspositioner.

Liksom i fjärde kvartalet 2016 påverkades rörelsemarginalen negativt av effekterna av fågelinfluensan, men i mindre utsträckning. Danmark kännetecknades av fortsatt prispress både lokalt och avseende exporten. Vi kunde ändå rapportera ett justerat rörelseresultat för kvartalet på 59,3 MSEK, vilket var en väsentlig förbättring jämfört med 32,9 MSEK i fjärde kvartalet 2016.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för första kvartalet 2017.

Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard