Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar första kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade starkt under kvartalet tack vare förvärvet av Manor Farm, den ledande kycklingproducenten i Republiken Irland, samt god en organisk tillväxt. Satsningarna på produktutveckling fortsatte och vi lanserade ett antal nya, innovativa produkter. Koncernens position stärktes på alla våra hemmamarknader.

Verksamheterna i Danmark och Finland visade båda en stark tillväxt, medan nettoomsättningen var oförändrad i Sverige och minskade i Norge. Nettoomsättningen för Manor Farm ökade med 10 procent proforma. Inklusive Manor Farm ökade koncernens nettoomsättning för kvartalet med 5 procent proforma till 2 116 MSEK.

Den justerade rörelsemarginalen var i stort sett oförändrad i Danmark och Norge men minskade i Sverige. Marginalen i Finland förbättrades och vi tog ytterligare ett steg mot att nå ett nollresultat. Manor Farm uppnådde en ökning av det justerade rörelseresultatet med 25 procent proforma, vilket motsvarade en marginal på 4,3 procent. Inklusive Manor Farm ökade det justerade rörelseresultatet för koncernen med 7 procent proforma till 80 MSEK.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för första kvartalet 2018.


Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard

Leif Bergvall Hansen,
CEO Scandi Standard