Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar tredje kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent proforma till 2 263 MSEK jämfört med 2 081 MSEK proforma i det tredje kvartalet 2017, motsvarande 3 procent justerat för valutakursförändringar. Samtliga länder bidrog till ökningen. Justerat rörelseresultat uppgick till 100 MSEK jämfört med 94 MSEK proforma i tredje kvartalet 2017, vilket motsvarar en marginal på 4,4 (4,5 proforma) procent.

Våra segment Norge, Irland (proforma) och Finland bidrog samtliga till stärkta marginaler i kvartalet. Rörelseresultatet i Sverige och Danmark var fortsatt svagt i kvartalet till stor del på grund av kostnader för utförsäljning av frysta produkter respektive satsningar på marknadsföring.

Vi ser en stark försäljningsutveckling inom Kylda och Ready-to-eat-produkter, delvis tack vare positiva effekter från valuta. Per kundkanal är försäljningsökningen starkast inom dagligvaruhandeln hjälpt av stark utveckling i Danmark, men även i Irland (proforma) och Sverige, och det är glädjande att se att även försäljningen till Restaurang och storhushåll utvecklas starkt. Justerat rörelsesultat proforma utvecklades positivt trots betydande råvaruprisökningar då vi lyckats med att höja priser och haft en positiv mixutveckling.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för tredje kvartalet 2018.

Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard

Leif Bergvall Hansen,
vd och koncernchef Scandi Standard